آقاي سید محمود حسینی
رئيس هيئت مديرهآقاي نعمت اله شهبازی
 عضو هیات مدیره و
مدير عامل شرکت
آقای عباس ناصحی
عضو هیات مدیره
آقای اکبر نعمتی
عضو هیات مدیرهآقای سید عبدالرضا موسوی
عضو هیات مدیره
 
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
ویدئو ها
تقویم
1396
دي
پنجشنبه
28