محمد منتقمي راد
مدير بازرسي

بهروز ميرزاآقايي
مدير  حقوقي و قراردادهاعلیرضا رضائیان
مدیر سرمایه انسانی و اداری


قاسم ابراهیم نژاد 
سرپرست مدیریت امور مالی 

علی خدابخش
ذیحساب
سید امید آقامیری
 مدیر بهره برداری

پیام بی غش
سرپرست بازاریابیمحمود رضا احمدی
سرپرست مدیریت انفورماتیک
اسد اله آراسته
سرپرست مدیریت تدارکات 
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار
ویدئو ها
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
تقویم
1396
مهر
شنبه
1